Van tijd tot tijd roert de Stichting ‘Lezen en Schrijven’ zich door activiteiten, die aandacht vragen voor het maatschappelijke probleem van laaggeletterdheid. Zo ook op woensdag 23 mei 2012. VNO-NCW Midden organiseerde in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en provincie Overijssel in het Provinciehuis te Zwolle een symposium onder de titel “Laaggeletterdheid in bedrijf” in het kader van arbeidsmarktparticipatie en basisvaardigheden zoals lezen en schrijven.
Tijdens dit symposium verzorgden de heer Rietkerk, gedeputeerde Provincie Overijssel, de heer Meerdink, voorzitter Raad van Bestuur bij Espria en Woonzorg Nederland, mevrouw Bakker-van Ingen, voorzitter VNO-NCW Midden een presentatie, waarin zij ingingen op hun visie op laaggeletterdheid in bedrijven. Tot slot rondde H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, het plenaire gedeelte af met een korte lezing.
Na de pauze was er de mogelijkheid verschillende interactieve workshops te volgen, die in het teken stonden van arbeidsmarktparticipatie, basisvaardigheden en de aanpak van taalachterstanden en laaggeletterdheid in een aantal bedrijven.

Huidige situatie
1 op de 15 werknemers in Nederland kan niet goed lezen en schrijven. Een verscholen probleem, omdat men dit niet gemakkelijk toegeeft en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Kunnen zij bijvoorbeeld de veiligheidsvoorschriften in voldoende mate lezen en in hun werksituatie toepassen. Te denken valt aan werknemers in ziekenhuizen, instellingen met betrekking tot de zorg, het onderwijs, de gemeenten, bij de brandweer, de politie, in de bouwwereld en andere risicovolle bedrijven.

Terecht heeft VNO-NCW Midden voor dit vraagstuk aandacht gevraagd. Er bleek bij de aanwezigen niet alleen behoefte aan bezinning te bestaan, maar men hoopte vooral ook  antwoorden te krijgen op vragen om oplossingen.

De centrale vragen waren dan ook: Hoe zit dat in uw organisatie? Herkent u de problemen?
De deelnemers aan de workshops kregen hier meer helderheid over door tips voor onderkenning, erkenning en aanpak. Ervaringsdeskundigen droegen kennis over en reikten tools aan om tot vermindering van taalachterstanden binnen organisaties te komen, en zo mogelijk in de toekomst te voorkomen.
In mijn workshop ‘Taal op de werkvloer’ werd door de Stichting ‘Lezen & Schrijven’, bij monde van de themamanager bedrijven, Marlies Olthuis, aangegeven dat het aankomt op daadkracht, en dat het belangrijk is regelmatig ervaringen te delen om te komen tot een gedeelde visie en aanpak, de zogenaamde keten-aanpak.

De stichting organiseert sinds enkele maanden de ‘Masterclass Taal Werkt’, die succesvol werkt. Meer en meer bedrijven tonen interesse. Op de website van de stichting www.lezenenschrijven.nl  kunt u onder het kopje ‘Aan de slag: bedrijfsleven’ meer hierover lezen.

Van maandag, 3 september tot en met zondag, 9 september  2012 organiseert de Stichting Lezen & Schrijven voor de achtste keer de Week van de Alfabetisering, nu onder het motto ‘Geef taal een stem”.

U kunt daarbij zijn !! Meldt u aan bij de stichting: www.lezenenschrijven.nl  !!!
Tijdens deze week roept de Stichting Lezen & Schrijven organisaties en individuen op activiteiten te organiseren om de aandacht te vestigen op de aanpak van laaggeletterdheid. De maatschappij tot Nut van ’t Algemeen roept de besturen van de departementen op om te komen tot ludieke acties ter plaatse !

Wassenaar,  juni 2012   Elly van den Berg van Ooijen,  Coördinator projecten laaggeletterdheid 't Nut