Leden enquête Nutsdepartement Groningen-Haren

Als onderdeel van het 222-jarig bestaan van het departement heeft departement Groningen-Haren in 2014 een schriftelijke enquête gehouden onder zijn leden. Het bestuur heeft deze enquête als volgt gemotiveerd richting de leden:

“Waarom deze ledenenquȇte? Het bestuur is van mening, dat het de inbreng van de leden (feedback) heel goed kan gebruiken bij zijn taak om jaarlijks een aansprekend, aantrekkelijk programma op te stellen. Behalve het programma is ook nog een aantal andere zaken belangrijk, zoals de locatiekeuze, de contributieheffing, de informatieverstrekking, de gelegenheid voor ontmoeting/onderling contact, het gewicht van de traditie van het NUT.”


 

Ruim 30% van de leden heeft de moeite genomen de omvangrijke enquête in te vullen en daarbij werden ook middels de open vragen belangrijke suggesties gedaan. De leden waren over het geheel genomen tevreden tot zeer tevreden over het gevoerde beleid. Een meerderheid vindt het ook belangrijk, gevoed door historisch besef, onderdeel uit te maken van een groter (landelijk) geheel. Ook bleek de meerderheid van de leden geen bezwaar te hebben tegen hogere financiële bijdragen aan het departement, waarbij verschillende opties aanvaardbaar bleken. Van het geheel is een uitgebreide rapportage gemaakt, waarvan hieronder een enkele grafische weergave.
  
Op verzoek stelt Groningen-Haren graag zowel de vragenlijst als de rapportage digitaal beschikbaar. Verder zijn er nog jubileumpostzegels te koop bij het departement. Voor meer informatie ga naar de website van departement Groningen-Haren.

 

 In Historische Canon van Barneveld aandacht voor ‘t Nut

De gemeente Barneveld  beschikt met ingang van 1 februari 2015 over een eigen historische canon toegankelijk via internet. Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. Een aantal jaren geleden is een landelijke canon gemaakt over de geschiedenis van Nederland,  in eerste plaats bedoeld voor het onderwijs. Leerkrachten en leerlingen klikken via 50 vensters door de vaderlandse geschiedenis. Inmiddels zijn er zelfs onderwijsmethodes geschreven aan de hand van de landelijke canon. Verschillende historici en instellingen zijn sindsdien druk geweest met de ontwikkeling van eigen canons over een bepaald onderwerp, zoals de canon van de Nederlandse muziekgeschiedenis, of een afgebakend gebied zoals bijvoorbeeld een gemeente of provincie.

Zo ook in Barneveld waar de canon tot stand is gekomen in samenwerking met een erfgoedwebsite  www.mijngelderland.nl. De samenstellers wilden als aanvulling op de lesmethodes die in de klas worden gebruikt, de vensters een zo veel mogelijk Barneveldse invulling geven. De eerste tien vensters zijn inmiddels beschikbaar en daarin is ook de geschiedenis van het departement Barneveld van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgenomen. (Foto: Fragment Canon)

 

 Onderhoud aan dak Nutspand Edam

In Edam  is in februari 2015  begonnen met de dakvernieuwing van het Nutshuis aan de Kaasmarkt. Het pand dat in het bezit is van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen wordt al een aantal jaren niet meer gebruikt door het secretariaat, maar verhuurd aan  Kunst op Stap en het Instituut voor hulp bij dyslexie. Met het nieuwe dak kan het Nutshuis er weer een flinke tijd tegenaan. 

 

 

Departement Werkendam medeorganisator Bevrijdingsfeest 2015

Op 5 mei 2015 jaar viert Nederland het kroonjaar 70 jaar bevrijding. In Werkendam grijpt Comité 70 jaar Bevrijding Werkendam dit jubileum aan om de vrijheid uitgebreid te vieren. Het hele dorp is bij de voorbereidingen betrokken, net als natuurlijk de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De organisatie van de festiviteiten verwacht dat de dorpsbewoners de straten zullen versieren en massaal warm lopen voor een feestelijke optocht op 2 mei. Verschillende verenigingen hebben een creatieve bijdrage bedacht in de vorm van een wagen of sketch die met het thema te maken hebben. Met een line-crosser wordt een van de 21 personen bedoeld, veelal afkomstig uit Werkendam, die tijdens de laatste maanden van de oorlog via de Biesbosch een verbinding tot stand bracht van bezet naar bevrijd Nederland en terug. Op de foto ziet u het Werkendamse monument van de line-crosser. 

Andere publiekstrekkers zijn het dichterspodium in de Kwinter op 28 april, gevolgd door toneelvoorstelling. Het Bevrijdingsconcert vindt plaats op 29 april. De schrijfster Hetty-Verolmen zal vertellen over haar tijd in de kinderbarak van Bergen-Belsen. Op vrijdagavond 1 mei duikt men letterlijk terug in de geschiedenis van november 1944 tot mei 1945. In de Biesbosch wordt een stukje line-crossing nagebootst, dit is nog nooit vertoond en zondermeer spectaculair te noemen. Op 2 mei kan gekeken worden naar de filmvertoning ‘Grensrechters van de Biesbosch. Met een oorlog gerelateerd muziekspektakel in en vanuit de Dokvijver wordt het bevrijdingsfeest op 5 mei afgesloten. Een compleet overzicht is te vinden op www.70jaarbevrijdingwerkendam.nl/activiteiten.html

 

 Schoolboek Nut uit 1851 op Japanse website

 Onlangs kreeg de secretaris van departement Groningen-Haren een lid een schoolboek uit 1851 ter inzage, uitgegeven door het Nut! Na enig zoekwerk op internet of het boek nog antiquarisch te koop zou zijn, kwam hij terecht bij een Japanse website, waarop maar liefs tien volledige gescande Nederlandstalige boeken stonden, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen! Bekijk de Japanse website hier.

 

 Penningen uitgereikt bij departement Edam

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 februari jl. van het departement Edam werd in de Doopsgezinde Vermaning aan het Jan Nieuwenhuyzenplein te Edam  door mevrouw Joyce Jansen-Pierik, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,  een penning van verdienste uitgereikt aan Anneke van Overbeek-Akkerboom en Herman de Hondt. Door het maatschappijbestuur wordt de penning uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op landelijk en/of districtsniveau. Deze personen zullen naast de penning een oorkonde ontvangen en hun naam zal worden vermeld in het ereregister van de Maatschappij. 

In 1984 was het Nut Edam  als departement een ‘schone slaapster ‘ terwijl de Maatschappij haar 200-jarig bestaan vierde. Het maatschappijbestuur vroeg een aantal Edammers het department weer op de kaart te zetten.  Met veel inzet en groot elan kreeg het Nut Edam weer aanzien en werden vele activiteiten georganiseerd. Anneke van Overbeek en Herman de Hondt waren twee van deze bestuurders. Zij hebben zich meer dan zetten zich al meer dan 30 jaar lang in voor 't Nut Edam.